اسلاید شو

عمده وظایف مسئولین ساماندهی و هماهنگی امورعشایراستانها

1-       1-  شناسایی وظایف و ایجاد ارتباط با سازمان ها و دستگاه های مختلف اجرائی مستقر در استان به منظور استفاده از توان اجرائی آنها در جهت ساماندهی و تأمین نیازهای جامعه عشایری با هماهنگی ستاد سازمان (دفترساماندهی و هماهنگی امورعشایر)

2-   هماهنگی و همکاری با دستگاه های مختلف اجرایی مستقر در استان برای تهیه و تنظیم برنامه های کوتاه مدت ، میان مدت و بلند مدت آن دستگاه در ارتباط با جامعه عشایری با هماهنگی ستاد سازمان (دفترساماندهی و هماهنگی امورعشایر)

3-     پیگیری اجرای دقیق آیین نامه ساماندهی از طریق دستگاه های مختلف اجرایی و اخذ گزارش عملکرد آنها و انعکاس آن به دبیرخانه شورای عالی عشایری کشور(دفترساماندهی و هماهنگی امورعشایر)

4-     پیگیری تفاهم نامه  همکاری های مشترک منعقده سازمان امورعشایر با سایر دستگاه های اجرایی از طریق واحد های زیر مجموعه دستگاههای ذیربط در استان درخصوص جامعه عشایری کشور و ارسال گزارش مربوطه به دبیرخانه دبیرخانه شورای عالی عشایری کشور(دفترساماندهی و هماهنگی امورعشایر)

5-     بررسی ،نیاز سنجی، انعکاس و پیگیری نیازهای عشایر درحوزه عملکرد دستگاه های مختلف اجرایی و انعکاس آن به (دفترساماندهی و هماهنگی امورعشایر) 

6- تهیه آمار و اطلاعات عملکرد سالانه مربوط به شوراهای عشایری استان و شهرستان ، آئین نامه ساماندهی عشایر و تفاهم نامه های منعقده فی مابین سازمان با دستگاتههای اجرایی مستقر در استانها و شهرستانها