اسلاید شو

گزارش آئین نامه ساماندهی سال 1392  چاپ

تاریخ : 1393,06,02 در ساعت 08:32

باعنایت به نامه شماره 120/5033 مورخ 31/04/1393 و مهلت تعیین شده در آن (21/05/1393) جدول اعلام وصول گزارش عملکرد استانها در رابطه با آئین نامه ساماندهی امورعشایر در سال 1392 به شرح جدول زیر می باشد. انتظار دارد آندسته از استانهایی که موارد خواسته شده را تاکنون ارسال نداشته اند در اسرع وقت اقدام نمایند.

گزارش عملکرد آئین نامه ساماندهی سال 92 استانها تاتاریخ 01/06/1393

استان

ارسال شده

ارسال نشده 

استان

ارسال شده

ارسال نشده 

آذربایجان شرقیa سمنان a
آذربایجان غربی aسیستان و بلوچستانa 
اردبیلa فارسa 
اصفهان*a کرمان a
البرز aکرمانشاه a
ایلامa کهگیلویه و بویراحمدa 
بوشهر aگلستانa 
تهران aگیلان a
چهارمحال و بختیاریa لرستانa 
خراسان رضویa مرکزی a
خراسان شمالیa جیرفت و کهنوجa 
خراسان جنوبی aهرمزگان a
خوزستانa همدانa 

. اصفهان ناقص ارسال داشته است*

یزد a