ارسال کتاب تصویب نامه هیات محترم وزیران(آموزشی و فرهنگی عشایر)

 

 

 این مجموعه مصوب شامل برنامه   


 الف- برنامه جامع ارتقاء سطح سواد،دانش و مهارت در مناطق عشایری  

ب- طرح ویژه ارائه خدمات فرهنگی و مذهبی به جامعه عشایری  

با محتوای  

پیشگفتار، اسامی کارگروهها ، متن مصوبه هیات محترم وزیران در رابطه با موضوعات فوق طرح های ارتقاء پوشش جمعیت لازم التعلیم ،شتاب بخشی به سواد بزرگسالان،توانمندسازی مستمر عشایر و آموزش بهره برداران ویژه عشایر و نیز متن کامل مصوبه طرح ویژه لرالئه خدمات فرهنگی و مذهبی به جامعه عشایری می باشد .  

از آنجایی که پیگیری ،تهیه و تدوین این مصوبه با تلاش گسترده و کار بین بخشی و مشارکت فعالانه دستگاههای اجرایی در قالب دو کار گروه در بخش برنامه و طرح گفته شده با صرف بیش از 1100 نفر - ساعت انجام یافته امید است با اجرای آن توسط دستگاههای اجرایی و نظارتی شاهد تحولات اساسی و جدی در حوزه فرهنگی و دانش در جامعه عشایری کشور و نیز گسترش و رشد خدمات و فعالیت های فرهنگی و توسعه دانش و ارتقاء سطح آگاهی و مهارت و رشد تولید و توانمند شدن جامعه عشایری و برخورداری عشایر از مواهب اجتماعی ، فرهنگی اقتصادی و .... باشیم . انشاء الله   

این کتاب طی نامه شماره 2365/120مورخ 25/02/1396در 5 جلد به کلیه واحدهای عشایری استان ارسال گردیده است . چناچه بیش از این نیاز باشد آن استان می تواند کتبی درخواست تا امکان تهیه به تعداد مورد نیاز مراتب بررسی گردد.