تفاهم نامه فی مابین نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی کشور